پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۹۹

 • فاطمه نوروزی رشته پزشکی قبولی در دانشگاه قزوین
 • امیرحسین سلمانژاد رشته پزشکی قبولی در دانشگاه قزوین
 • زهرا حسن پور رشته پزشکی قبولی در دانشگاه قزوین
 • مهگل زرقامی رشته پزشکی قبولی در دانشگاه زنجان
 • زهرا طیبی جزایری رشته کامپیوتر قبولی در دانشگاه شهید بهشتی
 • مهشید قافله باشی رشته علوم آزمایشگاهی قبولی در دانشگاه قزوین
 • فاطمه کریمی رشته پرتو شناسی قبولی در دانشگاه ایران
 • مرضیه جمشیدی رشته پرتو شناسی قبولی در دانشگاه زنجان
 • اشکان طاهرخانی رشته اعضای مصنوعی قبولی در دانشگاه همدان
 • محدثه قاسمی رشته عمران قبولی در دانشگاه زنجان
 • فرزانه جمشیدیان رشته حقوق قبولی در دانشگاه گیلان
 • آرین صادقی رشته فقه و حقوق قبولی در دانشگاه قم
 • امیر منصوری رشته علوم تربیتی قبولی در دانشگاه گیلان
 • امیر محمدی رشته ادبیات عرب قبولی در دانشگاه خوارزمی تهران
 • یاسمین اله بخش رشته ادبیات فارسی قبولی در دانشگاه خوارزمی تهران
 • ابوالفضل افشار رشته ریاضیات قبولی در دانشگاه فرهنگیان تبریز
 • حامد محمدیاری رشته علوم نظامی قبولی در دانشگاه امام حسین
 • مبینا نوری رشته کامپیوتر قبولی در دانشگاه ارومیه
 • نسیم اسد پور رشته پلیمر قبولی در دانشگاه ارومیه
 • موژان خداداده رشته معماری قبولی در دانشگاه کرمانشاه
 • زهرا عاملی رشته مدیریت امور بانکی قبولی در دانشگاه خوارزمی تهران
 • شیوا جمشیدبیگی رشته طراحی لباس قبولی در دانشگاه تهران